511

จำนวนเครือข่ายหลักทั้งหมด

290

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

284

จำนวนสมาชิก อสคบ.

สัดส่วนกิจกรรม ปี 2567

การทำกิจกรรมเครือข่าย 0
การพัฒนาเครือข่าย 0

จำนวนเครือข่ายแยกตามภูมิภาค (จำนวน)

เปรียบเทียบจำนวนเครือข่าย (ปี)

ประเภทเครือข่าย (จำนวนเครือข่าย)

ประเภทเครือข่าย (จำนวนสมาชิก)

ภาพรวมของการทำกิจกรรมเครือข่าย (จำนวน)

ภาพรวมของการพัฒนาเครือข่าย (จำนวน)

สัดส่วนการทำกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่ายหลัก

ปีงบประมาณ :

สัดส่วนการทำกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่ายย่อย

ปีงบประมาณ :

รายชื่อสมาชิก อสคบ.

ลำดับ ชื่อ - สกุล อายุ เลขที่สมาชิก วันที่เป็นสมาชิก วันที่หมดอายุ รุ่น เครือข่ายหลัก กิจกรรม