9,573

จำนวนเครือข่ายทั้งหมด

284

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

278

จำนวนสมาชิก อสคบ.

สัดส่วนกิจกรรม ปี 2564 / ทั้งหมด

การทำกิจกรรมเครือข่าย 51/1018
การพัฒนาเครือข่าย 1/732

รายชื่อสมาชิก อสคบ.

ลำดับ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชิก วันที่เป็นสมาชิก รุ่น เครือข่ายหลัก กิจกรรม

จำนวนเครือข่ายแยกตามภูมิภาค (จำนวน)

เปรียบเทียบจำนวนเครือข่าย (ปี)

ประเภทเครือข่าย (จำนวนเครือข่าย)

ประเภทเครือข่าย (จำนวนสมาชิก)

ภาพรวมของการทำกิจกรรมเครือข่าย (จำนวน)

ภาพรวมของการพัฒนาเครือข่าย (จำนวน)

สัดส่วนการทำกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่ายหลัก

ปีงบประมาณ :

สัดส่วนการทำกิจกรรมและการพัฒนาเครือข่ายย่อย

ปีงบประมาณ :